Регламент

 

Додаток № 1 до ДОГОВОРУ на Абонентське обслуговування
Застереження:
Провайдер просить Абонента до укладення договору уважно прочитати цей регламент підписання договору означає, що, безумовно, приймає всі положення цього регламенту.
Провайдер просить Абонента до укладання договору обміркувати можливі негативні наслідки підключення до Інтернету.
Провайдер просить Абонента дотримуватися традицій, що склалися в Інтернеті, і етикету мережевої поведінки.

Визначення:
"Мережа"-розподілена мережа передачі даних Провайдера до вхідного шлюзу в Інтернет.
«Інтернет» – всесвітнє об'єднання приватних та громадських комп'ютерних мереж, які взаємодіють через шлюзи комутаційні вузли, з використанням протоколу TCP/IP.
«Послуги доступу до мережі», або «Послуги доступу» - послуги для здійснення персонального TCP/IP доступу до мережі з можливістю доступу до Інтернету на основі розподіленої мережі передачі даних Провайдера.
Перерва послуг означає випадковий перебій або переривання в послугах тривалістю як мінімум три години, що виникають через відмову або фізичне пошкодження обладнання або програмного забезпечення, що використовується і знаходиться під прямим керуванням і контролем Провайдера.
"Пакет" - обсяг трафіку (виражений у кількості Мбайт), що викуповується Абонентом.
«Дія Пакету» – кількість повних місяців від дати оплати Пакету, протягом яких діє Пакет, який викуповує Абонент.

Порядок укладання договору.
Перед укладанням Договору необхідно уважно ознайомитись з Договором, Регламентом та Прейскурантом Провайдера. Укладання Договору передбачає, що Абонент погоджується з усіма положеннями Договору, Регламенту та Прейскуранту.

Договір на надання Послуги може укласти будь-який громадянин, який має дієздатність, за наявності паспорта. У разі проживання за договором найму він зобов'язаний при укладенні Договору надати письмову згоду відповідального квартиронаймача на введення кабелю у квартиру.

Абонент зобов'язаний занести до Договіру всю необхідну інформацію. За правильність даних відповідає Абонент. Мережеві реквізити визначаються Провайдером і містять імена користувача доступу Абонента до мережі, IP – адресу. Абонент не має права змінювати їх без згоди Провайдера. У разі необхідності Провайдер може змінити мережеві реквізити, поінформувавши про це Абонента. У разі самовільної зміни користувачем IP адреси з Абонента стягується штраф згідно з Прейскурантом.

Мережевий адаптер (мережева карта) надається Провайдером при підключенні Абонента до Мережі на умовах повного підключення (поза акцією).***

Провайдер, за наявності технічної можливості, здійснює підключення протягом 30 робочих днів з моменту оплати в установленому Договором порядку. При виникненні технічних складностей при підключенні Провайдер повідомляє Абонента протягом трьох днів з моменту визначення виниклих ускладнень. Термін підключення продовжується при цьому на строк, що встановлюється Провайдером, або Договір може бути розірваний на умовах Регламенту.

Абонент зобов'язаний самостійно забезпечити можливість введення кабелю у квартиру з урахуванням технологічних отворів, що існують за проектом, для введення комунікацій. Абонент повинен також самостійно виконати роботи з прокладання кабелю всередині квартири від точки введення до місця встановлення комп'ютера або розетки для підключення комп'ютера.


Порядок розрахунків.
Під час укладання Договору Абонентом вноситься передплата за підключення від дня укладання Договору. Моментом оплати вважається надходження коштів на рахунок Провайдера. При розірванні Договору з ініціативи Абонента аванс та залишок оплати за підключення не повертається.

Абонент самостійно несе відповідальність за правильність та своєчасність Абонентської оплати.

Абонентська плата вноситься у вигляді авансового платежу, розмір якого визначається Абонентом самостійно, виходячи з вартості обраного пакета. Рахунок поповнювати щомісяця до початку нового місяця. Гроші вносяться авансовим платежем (передплата). Абонентська плата знімається кожного першого числа о 00:01. При негативному балансі програма автоматично блокує доступ до Інтернету до моменту оплати послуги. У разі повного вичерпання грошей на рахунку Абонента надання послуг припиняється та може бути відновлено лише після поповнення рахунку Абонентом.

Абонентська плата знімається щомісяця, згідно з тарифним планом, незалежно від того, користується Абонент послугою Інтернет чи ні.

Невитрачені кошти на рахунку Абонента переносяться наступного місяця до повного витрати.

При негативному балансі на рахунку Абонента Провайдер припиняє надання Послуг. Надання Послуг поновлюється після внесення Абонентом необхідної суми та погашення заборгованості.

Якщо рахунок не поповнено до 10 числа поточного місяця, Провайдер має право в односторонньому порядку без попередження відключити боржника. Вартість повторного підключення згідно з чинним Прейскурантом, без урахування суми вартості обраного Абонентом пакету згодного тарифного плану.

Абонент має право замовити послугу «консервація лінії» за умови позитивного балансу та письмової заяви. Послугу «консервація лінії» можна здійснити терміном щонайменше місяці і лише на три місяці раз на рік. Абоненти, які проживають у Садових товариствах, мають право замовити послугу консервації лінії терміном не більше 6 міс. Вартість цієї послуги згідно з Прейскурантом.

Усі дії щодо зміни тарифного плану (включаючи консервацію лінії) повинні здійснюватися до початку нового місяця, не пізніше ніж за 5 днів. Зробити це можна зателефонувавши за номерами технічної підтримки.

Протягом усього терміну дії Договору послуги, надані Провайдером, будуть вважатися належними за відсутності письмових заперечень (претензій) з боку Абонента протягом 5 календарних днів з моменту закінчення дії Пакету.

Претензії з боку Абонента приймаються протягом 5 календарних днів із моменту виникнення спірної ситуації. Після закінчення зазначеного терміну претензії не ухвалюються. У разі неможливості вирішення сторонами шляхом переговорів це питання вирішується в установленому законодавством України порядку.

Права та обов'язки Абонента.
Абонент має право на зупинення надання Послуги без зупинення дії Договору строком до 3 місяців на рік. Для цього Абоненту необхідно подати в офіс Провайдера письмову заяву із зазначенням номера Договору та сплатити вартість консервації згідно з Прейскурантом.

Абонент не має права повідомляти облікові дані та паролі третім особам та самостійно несе відповідальність за наслідки таких дій. У разі втрати пароля, відновлення можливе лише на офісі за наявності документа, що засвідчує особу абонента, на якого укладено договір. Абонент не має права передавати програмне забезпечення та обладнання, що надається йому, включаючи канал доступу, третім особам.

Абонент зобов'язаний попередити Провайдера про тривалу відсутність, заміну будь-якого мережного обладнання, своїх контактних даних, зміну місця проживання завчасно.

У разі відмови оплати Абонентом за надання послуг з усунення несправності обладнання або програмного забезпечення Абонента, якщо останні не перебувають під прямим керуванням Провайдера, сума за надані послуги буде списана з рахунку Абонента.

Абоненту забороняється:
- Передавати в Мережу інформацію, що ображає честь та гідність інших Абонентів та/або обслуговуючого персоналу Мережі.
- Використовувати наданий йому доступ до мережі для несанкціонованого доступу та псування комп'ютерів Провайдера та/або інших користувачів мережі та інших мереж, до яких можливий доступ через мережу.
- Використовувати наданий йому доступ до мережі для поширення незаконної інформації та незаконного програмного забезпечення.
- Використовувати мережу D-LAN для надання власних послуг іншим абонентам мережі.
- Здійснювати дії чи спроби знищення чи втручання у роботу апаратних та/або програмних засобів мережного обладнання Провайдера чи інших Абонентів шляхом умисної розсилки комп'ютерних вірусів чи будь-яким іншим способом.
- Розсилати повідомлення рекламного характеру іншим користувачам мережі без їхньої згоди. Реклама дозволяється лише у спеціально відведених для цього місцях.
- Використовувати наданий доступ до будь-якої іншої незаконної діяльності.

Абонент, використовуючи послуги Мережі, самостійно несе фінансову чи іншу відповідальність за шкоду, заподіяну його діяннями (особисто чи іншою особою під його мережевими реквізитами) особи чи майну громадян, юридичних осіб, держави чи моральних принципів суспільства.

Провайдер залишає за собою право самостійно, спираючись на власну статистику та дані служби безпеки, виявляти порушників даних умов Регламенту. При встановленні перелічених фактів дій, а також фактів спроб дій Провайдер має право, на свій розсуд, призупинити або повністю припинити дію Договору.

Відповідальність сторін:
Абонент самостійно відповідає за зміст інформації, що передається ним чи іншою особою під його мережевими реквізитами по Мережі: за її достовірність, чистоту від претензій третіх осіб та правомірність її розповсюдження. Провайдер не відповідає за зміст інформації, що передається Абонентом через Інтернет.

Провайдер залишає за собою право тимчасово припинити надання послуг Абоненту у разі порушення Абонентом правил роботи в Мережі, які, на думку Провайдера, порушують умови Договору.

Провайдер не несе відповідальності перед Абонентом за затримки та перебої в роботі, що відбуваються прямо чи опосередковано через те, що знаходиться поза сферою розумного контролю з боку Провайдера.

Провайдер не відповідає за збитки прямі або опосередковані, понесені Абонентом в результаті використання або неможливості використання послуг/робіт Провайдера, та не компенсує таких збитків.

Послуги, виходячи з реальної комерційної ситуації, надаються Провайдером 24 години на добу, 7 днів на тиждень, за винятком випадків проведення необхідних профілактичних (регламентних) та ремонтних робіт, які плануватимуться на час, коли це може завдати найменшої шкоди Абоненту.

Провайдер не несе відповідальності у разі збоїв програмного забезпечення та обладнання Абонента, якщо останні не знаходяться під прямим керуванням Провайдера.

Усунення несправності обладнання або програмного забезпечення Абонента, якщо останні не знаходяться під прямим керуванням Провайдера, здійснюється протягом трьох робочих днів з моменту подання Абонентом заявки та оплачується згідно з чинними тарифами та прейскурантом. Встановлення неполадок обладнання, що знаходиться під прямим керуванням провайдера, провайдер відновлює власним коштом. Проблеми, що виникли з вини абонента, відновлюються відповідно до прейскуранта.

Відповідальність Провайдера перед Абонентом не поширюватиметься на будь-що, крім обумовленої Послуги доступу до мережі. Провайдер не відповідає за будь-які прямі та опосередковані збитки Абонента або будь-якої третьої сторони, пов'язані з перервою послуг. Провайдер не стягує абонплату з Абонента за час, протягом якого послуги не надавалися з вини Провайдера, за наявності письмової заяви від Абонента.

Провайдер не буде ні в силу Договірних зобов'язань, ні через обставини, що виникли через заподіяння шкоди, відповідати перед Абонентом за будь-які прямі чи непрямі збитки, зазнані як Абонентом, так і будь-якими третіми особами внаслідок користування мережею Інтернет або отримання доступу до неї (зокрема, Провайдер не несе відповідальності за позовами третіх осіб за втрачену вигоду, втрату клієнтів чи втрату репутації).

Провайдер не надає жодних гарантій або рекомендацій, і не несе жодної відповідальності за наслідки використання Абонентом будь-яких доступних через Інтернет видів інформаційних послуг.

Провайдер не забороняє доступ до будь-яких ресурсів Інтернету, мереж, серверів, сховищ даних та ін. Проте Абонентом визнається, що інші оператори Інтернет час від часу можуть фільтрувати інформаційні потоки або забороняти доступ до тих чи інших ресурсів Інтернет, і Абонент погоджується, що Провайдер не буде відповідальним за подібні дії третіх осіб.

Порядок розірвання договору.
Абонент має право на одностороннє розірвання Договору за відсутності його заборгованості перед Провайдером. Абонент зобов'язаний письмово повідомити Провайдера про розірвання Договору не менше ніж за 10 днів.

Дія Договору може бути припинена за ініціативою Провайдера, викладеної в письмовій формі та переданої Абоненту в розумно можливий термін, в силу приватних об'єктивних причин, що не входять до розширеного поняття форс-мажорних обставин (непереборної сили), за відсутності прямої вини Абонента . У цьому випадку Абоненту повертається невикористаний на момент розірвання Договору залишок коштів.
Дія Договору може бути припинена за ініціативою Провайдера, викладеної у письмовій формі, на підставі неналежного виконання Абонентом умов Договору/Регламенту. У цьому випадку невикористаний залишок коштів Абоненту не повертається.
У разі розірвання Договору з причин, відмінних від перерахованих вище, питання перерахунків та виплат вирішуються за згодою Сторін або в установленому порядку через суд та арбітражний суд.

© 2010 d-lan.dp.ua - Інтернет провайдер D-lan
Використання будь-яких матеріалів можливе лише з дозволу власника сайту

Вверх