Договор

 

ДОГОВІР № _______

Про надання послуг
м. Дніпропетровськ “_____”____________ 20__р.
Замовник____________________________________________________________________________
паспорт: серія______номер____________________________виданий «____»_______________ _______р. ___________________________________________________________________, який далі іменується як «Абонент» , з одного боку, і „Виконавець” : комп'ютерна мережа «D-LAN», в особі приватного підприємця Сердюка Віктора Михайловича, діючого на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця № 22240170000016602 від 21.01.2003 який іменується далі як Провайдер, з іншого боку, уклали цей Договір про таке:
1. Предмет Договору
1.1. Провайдер переймає на себе зобов'язання про надання Абоненту послуг доступу до мережі передачі даних провайдера з виходом до глобальної мережі “Internet” у відповідність з діючим Регламентом (Додаток 1) та Прейскурантом (Додаток 2). 
1.2. Регламент та Прейскурант, є офіційними документами Провайдера, невід'ємною частиною справжнього Договору, та встановлюються Провайдером однаковими для усіх споживачів. Пiдписання справжнього договору Абонент пiдтверджує, що вiн ознайомлен i згоден з Регламентом та Прейскурантом, що йому зрозумiлi усi умови,якi є в Регламентi та Прейскурантi.
2. Обов'язки сторін
2.1. Провайдер зобов'язується: 
2.1.1. Надавати Абоненту послуги, які зазначені в р. 1.1. справжнього Договору, при виконанні Абонентом умов, установлених діючим Регламентом та з відповідністю з діючим Прейскурантом. 
2.1.2. Публікувати на https://d-lan.dp.ua сайті Провайдера всі додатки та змінення в Регламенті та /або Прейскуранті не менш чім за 10 діб до початку їх дії. 
2.2. Абонент зобов'язується: 
2.2.1. До моменту укладання Договору уважно ознайомитись з Регламентом та Прейскурантом Провайдера. Підписанням справжнього договору Абонент підтверджує, що він ознайомлен і згоден з Регламентом та Прейскурантом, що йому зрозумілі усі умови, які є в Регламенті та Прейскуранті. 
2.2.2. Виконувати всі вимоги, висловлені в Регламенті протягом усього терміну дії справжнього Договору. 
2.2.3. Перевіряти інформацію, яка стосується справжнього Договору, на https://d-lan.dp.ua сайті Провайдера не рідше, чим один раз в 10 діб. У разі порушення цього обов'язку, Абонент самостійно несе ризик несприятливих для нього змінень вимог Регламенту та/або Прейскуранта. 
2.2.4. Своєчасно робити оплату послуг у відповідності з діючим Прейскурантом. 

3. Вартість та порядок розрахунку
3.1. Вартість послуг по справжньому Договору визначається Прейскурантом послуг Провайдера. Сплата за послуги Провайдера здійснюється Абонентом за тарифною сіткою, яка зазначена в Прейскуранті, діючим на момент сплати послуг. 
3.2. Сплата усіх послуг та робіт за Договором здійснюється в послідовності, яка встановлена діючим Регламентом. 
3.3. Провайдер, має право зупинити надання послуг Абоненту при порушенні Абонентом порядку розрахунку, обумовлений діючим Регламентом.
3.4. Провайдер, має право в односторонньому порядку змінювати умови даного Договору і його Додатків, в тому числі змінювати діючі тарифи, вводити нові Додатки до Договору, публікуючи повідомлення про такі зміни на сайті https://d-lan.dp.ua., Такий порядок повідомлення та сповіщення визнається належним незалежно від факту його прочитання Абонентом.

4. Інші умови
4.1. На додаткові види послуг, які не перераховані в Прейскуранті, але надходять до цього Договору, а також при особливих умовах здійснення даного Договору, підписуються додаткові узгодження, які є невід'ємною частиною укладеного Договору. Час дії та умови виконання додаткових видів послуг та особливих умов виконання даного Договору визначаються в додатковому узгодженні. 
4.2. Провайдер має право в одностороннім порядку передивитись (змінити та/або доповнити) Регламент та/або Прейскурант з повідомленням Абонента через публікацію на http://www.d-lan.dp.ua сайті Провайдера, або через електронну пошту не менш, чім за 10 діб до вступання в дію змінень (додатків) у Прейскуранті та/або Регламенті. 
4.3. Якщо Абонент не згоден зі зміненнями Регламенту/Прейскуранта, він зобов'язаний повідомити Провайдера в письмовій формі не пізніше 10-ти діб з моменту публікації нових умов. У такому разі Договір розривається на умовах р. 6.1. справжнього Договору. При відсутності письмової відмови від Договору до початку дії змін у силу приймається за узгодження Абонента з новими умовами Регламенту та/або Прейскуранта. 
4.4. Абонент і Провайдер зобов'язується забезпечити конфіденційність облікової інформації Абонента, якщо такі використовуються. Провайдер не несе відповідальності за шкоду будь-якого характеру, нанесенні Абоненту із-за розголошення їм самим, своєї особистої інформації. 

5. Відповідальність сторін 
5.1. За невиконання або невідповідне виконання обов'язків згідно справжнього Договору, Провайдер і Абонент несуть відповідальність, згідно умов справжнього Договору діючим законодавством України. 
6. Умови розірвання договору
6.1. Дія Договору може бути припинена сторонами в порядку, встановленим Регламентом. 
6.2. У випадках розірвання Договору з причин, які відрізняються від перелічених в Регламенті, питання перерахунків та виплат вирішуються за згодою Сторін, або в встановленої законодавством послідовності. 
7. Форс-мажор
7.1. При виникненні форс-мажорних обставин (тобто обставини непереможної сили), виключних або відверто перешкоджаючих здійсненню даного Договору, сторони не будуть мати взаємних претензій, і кожна із сторін прийме на себе свій ризик наслідків цих обставин. 

8. Термін дії договору та юридичні адреси сторін 
8.1. Договір вступає в дію з моменту його підписання, та є дійсним до кінця поточного року. Якщо не одна із сторін до 1 грудня поточного року не оповістила іншу о бажанні розірвати чи передивитись Договір, то його дія автоматично продовжується на наступний календарний рік, причому кількість таких продовжень не обмежено. 
8.2. Договір залишається в силі у випадку змінень реквізитів Сторін, їх заснованих документів, форми власності, організаційно-правової форми та інше. У випадку змінень реквізитів Стороні зобов’язані в 10-ти добовий термін повідомити про це один одного.

 

 Провайдер
ЧП «Сердюк В.М.»
м. Дніпропетровськ
т.789-41-34

технічна підтримка:
 т. 71-99-111
 т. 066-905-63-82
 т. 098-876-43-13 
 т. 063-563-54-81


_____________/Сердюк В.М./
М.П.  

Абонент
Абонент ________________________________________
 _______________________________________________ 
Адреса фактична:_________________________________
 _______________________________________________
Адреса підключення:______________________________
_______________________________________________
Тел. дом.:________________ раб.___________________
моб. ___________________________________________


_____________ /______________________/

© 2010 d-lan.dp.ua - Интернет провайдер D-lan
Использование любых материалов возможно только с разрешения владельца сайта

Вверх